مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیخدمات در محلکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۴
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
951
۱۳۹۷-۰۳-۰۳
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
1163
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۲-۰۹
750
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۲-۰۹
537
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۲-۰۹
561