مشگین شهر

حوزه فعالیتتاسیسفاصله از مرکز شهرمحدوده فعالیتامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
38
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
104
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
229
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
57
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
59
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
98
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
32
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
63