مشگین شهر

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
150
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
213
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
491
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
262
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۳
147