مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
215
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
301
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۳
174
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
230
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
183
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
268
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
563
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
328
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1820