مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
58
۱۳۹۵-۰۶-۰۸
۱۳۹۶-۱۰-۱۵
66
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
43
۱۳۹۵-۰۶-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
73
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۱
41
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۱
43
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
۱۳۹۶-۱۰-۰۵
387