مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
191
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
147
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
222
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
483
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
265
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1616
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۳۹۶-۱۰-۰۹
337