مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۸-۰۲-۰۷
471
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۸-۰۲-۰۷
426
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۸-۰۲-۰۷
499
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
749
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
629