مشگین شهر

مساحتگنجایشبرگزاری آزمونخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
81
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
94
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
356
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
75
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
141
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
84
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
108
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
105