مشگین شهر

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۱۰-۲۰
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
83
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
1367
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
85
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
100
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
106
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
122
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
379
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
107