مشگین شهر

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۱۰-۲۰
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
76
۱۳۹۵-۱۰-۲۰
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
67
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
1333
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
74
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
87
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
90
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
103
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
362