مشگین شهر

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
1450
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
119
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
136
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
139
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
146
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
421
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
148
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
122