مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیسایر تخصص هارشته تحصیلیامکانات عمومیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقهدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
684
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
733
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۸-۰۲-۲۵
488
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۸
774
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
697
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
664

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
731