مجموعه هاrss
مسیر دسترسیحوزه فعالیتفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیجمعیتامکاناتدانشگاهسال تولد