اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1011
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1060
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1097
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1403
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
804
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
881
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
846