اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
638

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
648
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1231
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
587
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1036
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2021
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
584
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1738
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
931
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1124