اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
515
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
596

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
449

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
461
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1000
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
344
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
800
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1853
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
478
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1388