اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
581
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
633

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
642
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
652
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
738
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
926

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
953
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
966
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1017