اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
633

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
642
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1221
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
581
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1031
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2019
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1732
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
926
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1121