اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
520
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
601

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
453

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
469
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1011
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
356
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
805
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1403