اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1257
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2094
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1221
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1249
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2019
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1226
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
926
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1121
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1017