اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
805
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
469
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
881
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
356
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
520
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
792
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1090