اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1037
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2021

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
648
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1124
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
587
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
656
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2100

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
956
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
584
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1265