گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصلامکانات عمومیکدتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
3528
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
2056
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
1995
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1649
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
11261
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۴۰۰-۰۴-۲۵
2981
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
1786
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
2493