گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
1393
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1040
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1951
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
2246
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2875
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
2467
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
1495