گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
1201
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1003
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1917
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2226
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2828
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
2408
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
1379