گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلکدتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
3721
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1676
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2729
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
3596
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
2611
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
11367
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۴۰۰-۰۴-۲۵
2999