گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصلامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2673
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
3528
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
2493
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
11261
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۴۰۰-۰۴-۲۵
2981
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1503
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2295
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۹
2332