گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصلامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1917
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2226
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2828
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
2408
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
1379
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1891
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
1812
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
3369