گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصلامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1768
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2098
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2575
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۳۹۸-۰۶-۲۵
2194
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
1085
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
879
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1754
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
1689
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
1599