گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلکدتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۶
2579
۱۳۹۷-۰۱-۰۳
۱۳۹۹-۰۱-۱۰
1428
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1608
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
2450
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1791
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1303
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
3049
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1535
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
2258
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2901