گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۶
2420
۱۳۹۷-۰۱-۰۳
۱۳۹۹-۰۱-۱۰
1291
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1668
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1159
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
2866
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1439
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2156
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
2685