علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1054
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
1036
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
744
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
578
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
760
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
1698
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
747
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
634
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
362
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
713