علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
1450
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
1218
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1451

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1395
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1116
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1396
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
799