علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
1626
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
1392
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4612
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1629
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1767

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1605
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1294
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1573
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
953