علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
310
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1011
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1060
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1097
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
۱۳۹۹-۰۱-۳۱
1000
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1403
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
804