علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
433
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2094
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1221
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1249
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2019
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1226
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
۱۳۹۹-۰۱-۳۱
1163
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1732
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
926