علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
881
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
846

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
792
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1090
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
742
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
761
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
805
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
520
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
601
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
742