علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1121
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1017

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
953
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1257
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
966
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
901
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1031
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
652
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
738
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
957