علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
808
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
608
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1073

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
638

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
648
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
357
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
406
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
587
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
342