علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
582
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
461
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
817

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
453

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
469
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
209
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
260
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
356
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
162