علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
971
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2100
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1227
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1253
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1579
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4625
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
608
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1073
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3227
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
961