علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
735
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1813
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1090
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1048
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1385
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4315
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
456
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
802
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2969
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
729