علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
96
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
137
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
184
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
255
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
255

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
372
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
379

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
386
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
432
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
463