علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
43
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
70
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
78
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
185

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
223

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
239
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
244
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
351
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
354