علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
742
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1097
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1060
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1396
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
461
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
817
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2984
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
742