علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
966
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2094
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1226
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1249
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1573
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4612
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
604
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1069
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3222
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
957