علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
780
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
1332
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
915
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1084
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
757
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
463
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
543