علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
871
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
1174
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
555
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1547
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
351
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
185
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
676