علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
162
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
817
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1090
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
461

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1395
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
310
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
7
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1275
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1356