علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
466
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
812
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
244

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1208
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
185
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
3890
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1110
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1225
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1059
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1464