علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1609
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
433
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4625
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1445
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1465
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1359
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1812
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1257
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1298