علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1605
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
433
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4612
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1439
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1461
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1354
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1807
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1253
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1291