علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1395
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
310
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
7
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1275
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1356
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1234
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1684
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1155
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1161