علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1663
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
469
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4714
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1487
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1496
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1393
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1849
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1282
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1339