علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1333
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
255
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1307
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4176
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1224
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1180
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1610
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1112
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1084
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
915