علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
1731
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
498
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4823
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۷-۰۱
1527
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1532
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1431
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1896
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1312
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1384