علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1564
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
404
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4534
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1402
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1437
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1324
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1775
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1229
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1263