علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1208
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
185
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
3890
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1110
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1225
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1059
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1465
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1019
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
919
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
832