صنایع و شرکت هاrss

مسیر دسترسیحوزه فعالیتمساحتفاصله از مرکز شهرخدمات در محلامکاناتساعات کار
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
102
۱۳۹۷-۱۰-۲۶
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
1427

مشکین لبن

اطلاعات کامل
۱۳۹۷-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
622
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
758
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
933
۱۳۹۶-۱۱-۰۳
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
1940
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
۱۳۹۹-۰۶-۲۶
1411
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
1896
۱۳۹۵-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
2207
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۴۰۰-۰۱-۱۳
1354