مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5051
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2065
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2758
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2562
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3682
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5488
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5141
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2893

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3957