مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
1915
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
857
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1457
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2265
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1482
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
2006
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
3157

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
2942
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
555