مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4359
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1708
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2280
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2161
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3115
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4801
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4574
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2057

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3271