مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۱-۰۹
2675
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1120
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1765
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1662
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۲
2427
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
3615

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
3557
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۴۰۰-۱۲-۰۵
1060

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2400