مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
806
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
589
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۳۹۹-۰۲-۰۴
1194
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
1927
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1182
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
1635
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
2563

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2415
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1109