مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
1307
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
703
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۳۹۹-۰۲-۰۴
1295
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2042
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1289
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
1765
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
2834

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2583
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
127