مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
2115
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
960
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1582
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2387
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۲
2143
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
3313

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
3117
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
680
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
1276