مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
1536
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
758
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۳۹۹-۰۲-۰۴
1359
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2128
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1355
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
1858
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
2968

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2747
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
336