مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۱-۰۹
3365
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1479
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
2090
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1940
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
2831
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
4278
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۵
4154
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۴۰۰-۱۲-۰۵
1620

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2913