مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
1038
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
685
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۳۹۹-۰۲-۰۴
1271
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2009
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1269
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
1725
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
2747

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2526
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1154