علم و فرهنگ و هنرrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
48
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
67
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
131
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
87
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
118
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
88
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
71
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
105
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
160