ht

علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
259
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
331
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
278
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
50
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۷-۱۰-۲۳
227
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
245