علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
417
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
354
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
555
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
534
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
509
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
812

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
615
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
676
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
617
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
653