علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
750
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1267
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
۱۳۹۹-۰۱-۳۱
917
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1032
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
432
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1768
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
950
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
919
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1711
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
255