علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
908
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
961
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
844
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1514
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
۱۳۹۹-۰۱-۳۱
1059
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1146
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
513
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1917
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1133
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1097