علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
945
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
911
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
351
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1547
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
779
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
749
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1530
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
185
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
563