علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
198
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
83
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
385
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
362
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
1314
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
405
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
334
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
476
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
635
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
739