علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
367
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
163
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
489
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
477
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
514
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
432
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
575
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
771
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
858