علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1398
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1339
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
568
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
272
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
576
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
620
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
1577
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
651
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
512