علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
661
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
909
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
967

دهکده زبان

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
۱۳۹۸-۰۶-۱۶
1667
۱۳۹۵-۰۷-۱۲
۱۳۹۹-۰۱-۲۹
1322
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۳۰
1377
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
1016
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
1821