مراکز گردشگریrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصل
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1568
۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2102
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3451
۱۳۹۶-۰۶-۲۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5872
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۴۰۳-۱۱-۰۱
3212
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۴۰۳-۱۱-۰۱
4388
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2995
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1920