اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1073
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1515
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1102
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2479

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4878

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3743
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1921
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2533
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2929
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
3728