اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
438

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
538

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
519
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
647
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
574
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
898
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
830
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1156

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
852
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
911