اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
356
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
832
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
629
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1747

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3958

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3192
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
1507
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
2183
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۱۲
2330
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
3054