اشخاصrss
علم و فرهنگ و هنر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
28
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
47
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
158
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
235
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
406

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
272
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
374
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
276
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
306
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
393