اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1481
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1971
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1410
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2961

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5520

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
4100
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2211
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2845
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3383
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3480