اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
829
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1216
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
927
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2166

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
4449

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3552
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
1759
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
2370
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
2635
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
3431