اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
1124
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
931
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1738
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1227
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
584
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2021
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1253
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1231
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2100
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
634