اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
882
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
804
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1403
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1097
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1060
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1011
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
539