اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
745
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
1691
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
756
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
573
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
739
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
1031
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1052