اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
553
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
582
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
477
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
622
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
848
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
922