تالارrss
مجالس و هنر

مساحتگنجایشامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۵
4154

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2913
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۰۹-۱۹
2064

مشاغل مرتبط