تالارrss
مجالس و هنر

مساحتگنجایشامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5141

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3957
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2487