تالارrss
مجالس و هنر

مساحتگنجایشامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4574

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3271
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2189

مشاغل مرتبط