گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرفاصله از شهربهترین فصلامکانات عمومیکدتعدادجمعیتامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1413
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1895
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1974
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1503
۱۳۹۷-۰۶-۰۱
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
1467
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
1893
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
2057
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
3528
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۴۰۱-۰۲-۰۴
2371