گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
2408
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
2354
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
1814
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2226
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
2409
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1917
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1498
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1730
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2310