گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2210
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2673
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2844
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
1890
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۴۰۳-۱۱-۰۱
2105
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۴۰۳-۱۱-۰۱
2881
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
2801
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
3256
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
۱۴۰۰-۰۹-۱۹
1926