گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهردورهبهترین فصلامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
۱۴۰۲-۰۲-۱۲
2203
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2560
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۹
2332
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2295
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
1996
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۴۰۱-۰۳-۰۴
4013
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۴۰۲-۰۳-۱۸
3128
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
3567
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
۱۴۰۱-۰۸-۲۵
208
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
438