گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرفاصله از شهردورهبهترین فصلامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادجمعیتامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
3194
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۶
2356
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2573
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
10
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
111
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۱۴۰۶-۰۵-۰۳
61
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
245
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
346
۱۳۹۷-۰۶-۱۴
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
587
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
660