گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرفاصله از شهردورهبهترین فصلامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادجمعیتامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
3330
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۶
2460
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2724
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
95
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
257
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۱۴۰۶-۰۵-۰۳
122
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
476
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
483
۱۳۹۷-۰۶-۱۴
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
701
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
758