گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
1282
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
1234
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
988
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1299
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
1406