گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1304
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2910
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1891
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1683
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1547
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1096