گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
2038
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1824
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1695
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1205
۱۳۹۷-۰۳-۰۴
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
1297