گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
1009
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
859
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
715
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶
904