گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۴
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
1195
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
924
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
732
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶
798