گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1817
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۴۰۱-۱۱-۰۱
2247
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
1644