گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
850
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
925