گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
934
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
1022
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
679