روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
975
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
483
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
758

مشاغل مرتبط