روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۱-۰۷-۱۷
2460
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
2161
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1756

مشاغل مرتبط

شهر آلنیشهر آلنی
روستامشگین شهر