روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۱-۰۷-۱۷
2407
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
2078
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1717

مشاغل مرتبط

شهر آلنیشهر آلنی
روستامشگین شهر