روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
1552
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
936
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1124

مشاغل مرتبط