روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
1010
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
527
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
786

مشاغل مرتبط