روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
969
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
478
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
753

مشاغل مرتبط