روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
1393
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
802
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1017

مشاغل مرتبط