روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
2015
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
1540
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1347

مشاغل مرتبط

شهر آلنیشهر آلنی
روستامشگین شهر