روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
728
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
213
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
565