روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
563
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
76
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
453