روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
841
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
349
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
661