استان اردبیل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرسایر تخصص هابهترین فصلرشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
58
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
92
۱۳۹۸-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
48
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
375
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
866
۱۳۹۸-۰۳-۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
379
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
394