استان اردبیل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
10
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
45
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
142
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۳۹۸-۰۷-۰۸
44
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
80
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
45
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
51
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۲۶
52
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
68