استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
939
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1236
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1219
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1280
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
645
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
786
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1358
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1486
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
964