استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
422
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
821
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
829
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
795
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
388
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
543
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
846
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
897
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
654