استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
25
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
94
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
153
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
234
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
299
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
348
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
265
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
357
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
245