استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
42
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
197
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
187
۱۳۹۸-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
111
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
474
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
913
۱۳۹۸-۰۳-۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
451