استان اردبیل

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
64
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
43
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
88
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۸-۱۱-۱۰
110
۱۳۹۷-۱۰-۲۶
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
205
۱۳۹۷-۱۰-۲۲
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
125
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
۱۳۹۸-۱۰-۲۷
137
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
۱۳۹۸-۱۰-۲۵
127