مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
417
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
440
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
453
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
294
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
306
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
504
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
400
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
461