مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
217
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
293
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
329
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
260
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
273
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
387
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
333
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
389