مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
18
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
88
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
149
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
231
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
296
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
263
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
355
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
323