مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
73
۱۳۹۹-۰۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۲-۲۷
106
۱۳۹۹-۰۲-۱۳
۱۳۹۹-۰۸-۰۸
141
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
106
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
165
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
162
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
369
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
430
۱۳۹۸-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
205