مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1409
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1403
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1545
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
750
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
918
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1532
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1098
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1301