مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرسایر تخصص هابهترین فصلرشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
41
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
76
۱۳۹۸-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
45
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
370
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
863
۱۳۹۸-۰۳-۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
373
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
385
۱۳۹۸-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۶
325