مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیسایر تخصص هارشته تحصیلیامکانات عمومیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقهدانشگاهسال تولد

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2

ولی ملکی

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
22
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
64
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
178
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۳۹۸-۰۷-۰۸
51
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
83
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
53
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۲۶
70