مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیسایر تخصص هارشته تحصیلیامکانات عمومیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقهدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
23
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
42
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
148
۱۳۹۷-۰۴-۰۷
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
230
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
403
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
549
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
584