مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
55
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
188
۱۳۹۹-۰۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۲-۲۷
215
۱۳۹۹-۰۲-۱۳
۱۳۹۹-۰۸-۰۸
238
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
199
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
258
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
517
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
522