مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
874
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۸-۱۸
846
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
427
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
577
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
917
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
688
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
789
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
965