مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1098
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1084
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1060
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
558
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
696
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1220
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
851
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
977